Kur’an’ın Yarattığı Devrimler

Kur’an’ın Yarattığı Devrimler

By In Kitaplar On 30 Nisan 2014


Yaşar Nuri Öztürk’ün şaheserlerinden biri olan bu eser, İslam düşünce tarihinde adı ve muh-tevası bakımından ilk ve şu an itibariyle tek eserdir. Kur’an’ın yarattığı devrimler iki ana baş-lık altında verilmiştir:

1. Mevcudu yıkarak yaratılan devrimler,

2. Olmayanı getirerek yaratılan devrimler

Birinci Bölümde Yer Alan Başlıklar:

Din Sınıfının Yıkılması, Rabler Hegemonyasının Yıkılması, Şer ve Şirk Kodamanlarının La-netlenmesi, Din Kisvesinin Yırtılması, Resmî Mabedin Yıkılması, Dindarlığın Üstünlük Ölçü-sü Olduğu Yolundaki Anlayışın Yıkılması, Aklın Egemenliğini İlan, ‘Allah’ın Hâkimiyeti’nin Din Hâkimiyeti Olmadığını İlan, Kişilerin Egemenliğinden İlkelerin Egemenliğine Geçiş, ‘Al-lah’ın İndirdiği’nin Beş Adresten Oluştuğunu İlan, Raiyye Zihniyetinin Yıkılması, Dört Dev-rimi Birden Gerçekleştiren Ayet, İnsan Haklarının ve Özgürlüğün İnançüstü Ezelî Bir Temele Oturtulması, Zulmün Tek Düşman İlan Edilmesi, Tek Savaş Gerekçesi Olarak Zulmün Göste-rilmesi, Allah’a Kulluğu Aracılara Bağlayan Zihniyetin Yıkılması, Anlamını Bilmediği Me-tinleri Okuyarak İbadet Edenlerin Lanetlenmesi, Evrende İnsandan Üstün Varlık Olmadığı Yolundaki Anlayışın Yıkılması.

İkinci Bölümde Yer Alan Başlıklar:

‘Allah İle Aldatma’ Kavramının Din Diline Sokulması, Dinler Tarihinin ve Din Adamlarının Eleştiriye Açılması, Hadisleri Din Yapan Zihniyetin Deşifre Edilmesi, Okumanın Temel İba-det Olarak Öne Çıkarılması, Evren ve İnsanın Ayetlerle Dolu Kitap İlan Edilmesi, Varlık ve Oluşun Tümünün Mucize İlan Edilmesi, İlmin Tek Üstünlük Ölçüsü Yapılması, Uzay Araş-tırmalarına ve Uzaydan Gelecek Tehdide Dikkat Çekilmesi, Doğanın Dengelerini Bozmanın Yaratacağı Tehdide Dikkat Çekilmesi, Teknolojinin Doğal Yaşamı Mahveden Bir Mutsuzluk Aracı Olacağının Bildirilmesi, Ezilip Horlananların Yaratıcı-Motor Güç İlan Edilmesi, Eme-ğin ve Artık-Değerin Belirleyici İlan Edilmesi, Servet Sahiplerinin Yıkıcı Unsur İlan Edilme-si, Paylaşmayan Bir Dünyanın Mutlu ve Huzurlu Olamayacağının İlanı, İsrafın İnsanlık Suçu İlan Edilmesi, Niteliksiz Nüfus Artışının Zararlı İlan Edilmesi, Komşuluğun Dinlerüstü Bir İnsanlık Değerine Dönüştürülmesi.

yasar-nuriozturk


Related Posts