Kuşadalı İbrahim Halvetî

Kuşadalı İbrahim Halvetî

By In Kitaplar On 24 Mayıs 2014


Devrinde ‘Âriflerin Kutbu’ diye anılan Kuşadalı İbrahim Halvetî Türk mutasavvıfları arasın-da ayrı bir yere sahiptir.

Yaşadığı devrin sosyal ve siyasal hayatı üzerinde dini-tasavvufi düşünceleriyle derin etkiler yapmış bulunan Kuşadalı, özellikle II. Mahmud devrinin, yeniçerilik ve Bektaşiliği ortadan kaldırmayı amaçlayan icraatında hâkim olduğunu gördüğümüz dinî fikrin baş temsilcisidir.

Devletin ilmî-siyasî kilit noktalarına yerleşen kişiler üzerindeki etkileriyle toplumun kade-rinde rol almış bulunan Kuşadalı, bu bakımdan da üzerinde durulması gereken bir düşünür-dür. O, içlerinde ünlü Cevdet Paşa’nın da bulunduğu bir kadroya etkileriyle ilmiye üzerinde nüfuz sahibi olurken aralarında ‘Reîsü’l-Vüzera’ unvanını almış Namık Paşa, Şam Valisi Hacı Ali Paşa vs. gibi önemli kişilerin bulunduğu devlet adamları üzerinde kurduğu hâkimi-yetle de siyasi hayatta etkili olmuştur. 19. asrın en büyük devlet adamlarından biri olarak tes-cil edilmiş bulunan ve bütün bu asır boyunca İmparatorluğa eşsiz hizmetler sağlayan Namık Paşa’nın fikir babası ve mürşidi, Kuşadalı’dır.

Dinî-fikrî hayat üzerinde doğrudan, siyasal hayat üzerinde ise dolaylı etkileri böylesine önem-li olmasına rağmen Kuşadalı, bu eser yazılıncaya kadar maalesef tetkik konusu edilmemiş, bu büyük insan âdeta unutulmuştur. Kuşadalı’yı ilim ve kültür dünyasına tanıtan bu eser beş yıl-lık bir akademik çalışmanın ürünüdür.

kusadali-ibrahim-halveti-2

 


Related Posts