yeniboyut
  • Home
  • Articles Posted by YeniBoyut
  • (Page 2)

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü:İmamı Âzam Ebu Hanîfe

Eserde, İslam mezhepler fıkhının kurucusu ve Arap-Emevî despotizmine karşı özgürlüklerle akılcılığın ilk savunucusu İmamı Âzam Ebu Hanîfe’nin hayatı, mücadelesi, fikirleri ve şehit-liği 13 bölümde ele alınmıştır. İmamı Âzam vesilesiyle enine boyuna incelenen, ilk dönem İs-lam tarihi münasebetiyle Müslümanların uyanıp aydınlanmasını[Devamı...]

read more

Kur’an’ın Temel Kavramları

2 cilt halinde hazırlanmış bu eser, günümüz insanının Kur’an’ın mesajını ve muhtevasını gereğince kavraması açısından anahtar kitaptır. Hacmi ve içerdiği maddeler itibariyle hiçbir dilde karşılığı olmayan ‘felsefî Kur’an lügati’ niteliğindedir. 250 civarında temel kavram enine boyuna incelenmiştir.  [Devamı...]

read more

Kur’an’ın Temel Buyrukları

Eser, emirler ve yasaklar halinde 2 bölüm olarak düzenlenmiştir. Tüm buyruklar, surelerin vahyediliş sırası esas alınarak sıralanmıştır.[Devamı...]

read more

Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış

Bu eser, 80 yıldır sorulmayan ve sorulmadığı için başımıza bin türlü dert açan  “İslam mira-sıyla Atatürk mirası, yani Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirası arasında çelişme var mıdır?” sorusuna cevap veren ve böyle bir çelişmenin olmadığını dinsel-tarihsel belge-lerle ispatlayan ilk eserdir.[Devamı...]

read more

Kur’an’daki İslam

Geleneksel sınıflama açısından bakıldığında ‘muhtasar tefsir’ türünden sayılabilecek bu eserde, Kur’an sureleri, mushaflardaki resmî sıraya göre değil, iniş sırasına göre yorumlan-mıştır. Eser, İslam’da Kur’an’a dönüş hareketinin öncü kitaplarından biri kabul edilmektedir.[Devamı...]

read more

İslam Nasıl Yozlaştırıldı

Bu eser, Kur’an’ın verileriyle ve Kur’an denetiminde İslam Fıkıh Tarihi olarak anılan sürecin eleştirisini amaçlayan bir çalışmadır. Eser, bir giriş ile iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Dinde Yozlaşmaya Vücut Veren Temel Sebepler bağımsız başlıklar altında tanıtılmıştır. İkinci bölümde, Bid’at,[Devamı...]

read more

400 Soruda İslam

Bu eser, 1989 yılında, İstanbul’da, Yeni Boyut Yayınları tarafından yayınlandı; 2000 yılına kadar aynı yayınevinden 12 baskı yaptı. 12. Baskısından sonra, ‘400 Fragen zum Islam, 400 Antworten’ adıyla Nevfel Cumart tarafından Almanca’ya tercüme edilip 2000 yılında, Gru-pello Verlag tarafından Düsseldorf’ta[Devamı...]

read more

Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr

2 ciltlik bu eser, bir şehit-sûfî düşünürün hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallâc-ı Mansûr’un çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymayan bir tahlili yapılmıştır. Bu eser okunmadan, Kur’an mesajına tarih boyunca[Devamı...]

read more

Tarih Boyunca Bektaşilik

Bu eserde, Türk tarihinin yediyüz yıllık bir devresini, sadece mistik düşünce açısından değil, sosyolojik, estetik, hatta politik ve ekonomik açılardan da etkilemiş olan bir ocak olan Bektaşilik, geniş sayılabilecek bir etüdün konusu yapılmıştır. Eser 4 bölümden oluşmaktadır: Konunun Genel Durumu,[Devamı...]

read more

Asrısaadet’in Büyük Kadınları

Bu eserde, Hz. Peygamber’in hanımları, kızları anlatılmış ve Asrısaadet’in, hizmet ve imanlarıyla tarihe geçmiş büyük kadınlarından bazılarının hayatlarına yer verilmiştir. Eser 4 bölümden oluşmaktadır: Hz. Peygamber’in Hanımları, Hz. Aişe ve İslam Tarihindeki Yeri, Hz. Peygamber’in Kızları, Hz. Peygamber’in Ev Halkı[Devamı...]

read more

Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK

(İlahiyatçı, hukukçu, siyasetçi) Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği ‘20. Yüzyılın En Önemli Kişileri’ (The Most Important People of the 20th. Century) anketinin ‘En Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar’ (The Most Important Scientists and Healers) listesinde, dünya kamuoyunca belirlenmiş yüz ismin ilk onu[Devamı...]

read more

Yard. Doç. Dr. Mustafa Tahir ÖZTÜRK

1974’te İstanbul’da doğdu. Müzik çalışmalarına lise yıllarında başladı. 1991’de İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’nda başladığı lisans eğitimini “Kur’an-ı Kerim’de Güzellik Kavramı ve Bunun Musikiye Etkisi” adlı çalışmayla 1996’da tamamladı. Aynı yıl İ.T.Ü. Sosyal[Devamı...]

read more