Akılcılık ve Kur’ancılığın Ekolü…

“İlimsiz din hiçbir işe yaramaz”
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

Yeni Boyut Yayınları

Kur’an’daki İslam

Geleneksel sınıflama açısından bakıldığında ‘muhtasar tefsir’ türünden sayılabilecek bu eserde, Kur’an sureleri, mushaflardaki resmî sıraya göre değil, iniş sırasına göre yorumlan-mıştır. Eser, İslam’da Kur’an’a dönüş hareketinin öncü kitaplarından biri kabul edilmektedir.[Devamı...]

read more

İslam Nasıl Yozlaştırıldı

Bu eser, Kur’an’ın verileriyle ve Kur’an denetiminde İslam Fıkıh Tarihi olarak anılan sürecin eleştirisini amaçlayan bir çalışmadır. Eser, bir giriş ile iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Dinde Yozlaşmaya Vücut Veren Temel Sebepler bağımsız başlıklar altında tanıtılmıştır. İkinci bölümde, Bid’at,[Devamı...]

read more

400 Soruda İslam

Bu eser, 1989 yılında, İstanbul’da, Yeni Boyut Yayınları tarafından yayınlandı; 2000 yılına kadar aynı yayınevinden 12 baskı yaptı. 12. Baskısından sonra, ‘400 Fragen zum Islam, 400 Antworten’ adıyla Nevfel Cumart tarafından Almanca’ya tercüme edilip 2000 yılında, Gru-pello Verlag tarafından Düsseldorf’ta[Devamı...]

read more

Enel Hak İsyanı: Hallâc-I Mansûr

2 ciltlik bu eser, bir şehit-sûfî düşünürün hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallâc-ı Mansûr’un çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymayan bir tahlili yapılmıştır. Bu eser okunmadan, Kur’an mesajına tarih boyunca[Devamı...]

read more

Tarih Boyunca Bektaşilik

Bu eserde, Türk tarihinin yediyüz yıllık bir devresini, sadece mistik düşünce açısından değil, sosyolojik, estetik, hatta politik ve ekonomik açılardan da etkilemiş olan bir ocak olan Bektaşilik, geniş sayılabilecek bir etüdün konusu yapılmıştır. Eser 4 bölümden oluşmaktadır: Konunun Genel Durumu,[Devamı...]

read more

Asrısaadet’in Büyük Kadınları

Bu eserde, Hz. Peygamber’in hanımları, kızları anlatılmış ve Asrısaadet’in, hizmet ve imanlarıyla tarihe geçmiş büyük kadınlarından bazılarının hayatlarına yer verilmiştir. Eser 4 bölümden oluşmaktadır: Hz. Peygamber’in Hanımları, Hz. Aişe ve İslam Tarihindeki Yeri, Hz. Peygamber’in Kızları, Hz. Peygamber’in Ev Halkı[Devamı...]

read more

Kur’an-I Kerim Meali (Cep Boy)

Eser, yorum ilave edilmemiş Kur’an tercümesinin cep boyu halidir.[Devamı...]

read more

Reconstruction Of Religious Life In Islam

Bu eser, Yaşar Nuri Öztürk’ün ‘Yeniden Yapılanmak’ adlı eserinin, Ohio State University profesörü Ali Hayrani Öz tarafından yapılmış İngilizce tercümesidir.[Devamı...]

read more

Kur’an Verileri Açısından Laiklik

Kur’an’ın, laikliği sadece hoş gören değil, isteyen bir kitap olduğunu Kur’ansal verilerle orta-ya koyan bu eser, İslam düşünce tarihinde bir ilktir.[Devamı...]

read more

Cevap Veriyorum (2)

Bu eser,  yazara çeşitli yollarla (internet, gazete ve görev yaptığı fakülte) yöneltilen seçme sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

İslam Sosyalizmi

Suriyeli düşünür Mustafa Sibaî’nin Kur’an ve fıkıh verilerine dayanarak vücuda getirdiği ve Yaşar Nuri Öztürk’ün şiirsel Türkçesiyle dilimize kazandırdığı bu eser, İslam’ın kendine özgü ‘ruhçu sosyalizm’inin genişçe tanıtıldığı tek eserdir.[Devamı...]

read more

Ses Birgün Yankılanır

Yaşar Nuri Öztürk’ün önemli ilmî-fikrî yazılarının bir bölümünü içeren bir eserdir.[Devamı...]

read more

Depremin Gösterdikleri

Büyük Sakarya depremi üzerine yapılan dinsel-sosyolojik değerlendirmelerin yapıldığı tarihî tespitler içeren bir eserdir.[Devamı...]

read more

Atatürk’ten Sonraki CHP

Bu eserde, Yaşar Nuri Öztürk’ün CHP’de geçirdiği milletvekili yıllarının gösterdiği siyasal ihanetlerle, siyasetin kazandırdığı deneyimler, bir düşünce adamının penceresinden tarihe not düşülmüştür. Aynı zamanda hem siyaset tarihi hem de fikir tarihi açısından incelenmesi gere-ken bir eserdir.[Devamı...]

read more

İnsanlığı Kemiren İhanet Dincilik

Gerçek dini dışlayarak onun yerine bir istismar dini geçirmenin Kur’an’daki adı şirk, günlük hayattaki adı dinciliktir. Bu eser, tarih boyunca insanlık dünyasında temel zulüm olan dincilik konusunu bütün yönleriyle 7 bölümde ele almaktadır.[Devamı...]

read more

Türkiye’ye Mektuplar

Yaşar Nuri Öztürk’ün Türk-İslam düşünce ve toplumuyla ilgili kaygılarını, bu topluma öneri-lerini ve İslam’da yenilenme hareketiyle ilgili düşüncelerini ortaya koyan bir eserdir.[Devamı...]

read more