Akılcılık ve Kur’ancılığın Ekolü…

“İlimsiz din hiçbir işe yaramaz”
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

Yeni Boyut Yayınları

Konferanslarım

Bu eserde, sadece bir ilim ve düşünce adamının konuşmaları değil, milyonları heyecan ve aksiyona sevk eden bir iman ve düşüncenin destanı sergilenmektedir.[Devamı...]

read more

Asrısaadet Şehitleri

Bu eserde; şehitlik, cihat, inkârcılarla mücadele kavramlarının, egoist-politik çıkarlar uğruna dejenere edildiği günümüzde, Allah Elçisi’nin mücadelesini ve bu mücadele sırasında canla-rını vermiş arkadaşlarının hatıraları, abartma ve tabulaştırmaya gitmeden gösterilmiştir.[Devamı...]

read more

Kur’an Açısından Şeytancılık

Bu eser Kur’an’ın şeytan ve şeytancılıkla ilgili bakış açısını ortaya koymakta, buna bağlı olarak, bugünkü İslam dünyasının nasıl bir şeytanî yönetimin cenderesinde kıvrandığını Kur’ansal verilerle göstermektedir. Eser, 5 bölümden oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

Kur’an Verileri Işığında Tasavvuf Ve Tarikatlar I-II

Tasavvuf konusunu tarihi ve felsefesiyle ayrıntılı biçimde inceleyen bu eserin şu an itibariyle hiçbir dilde bir karşılığı yoktur. Tasavvuf konusunda konuşmak, en nadide mücevherlerle en basit çakıl taşlarının ve kömür parçalarının birbirine karıştığı bir küme hakkında konuşmaya benzer. Tespitlerinizi nadide[Devamı...]

read more

Din Ve Fıtrat

Bu eser, yazarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile New York’taki Theological Seminary of Barrytown’da okuttuğu derslerin bazı bölümlerinin yayına hazırlanmasıyla oluşmuştur. 1984-1987 yılları arası ders ve seminer malzemesi, Doğu ve Batı’daki ilgili son yayınların gözden geçirilmesiyle genişletilmiş ve sadece öğrenciye[Devamı...]

read more

Çıplak Uyarı

Bu eserde, yazarın Türk basınında makale, sohbet veya röportaj olarak yayınlanmış yazıların-dan bir kısmı yer almaktadır. Kitap, üç bölümdür. Bu kitapta yeralan yazılar yazarın fikir ve iman mücadelesinin bir kesitini verme özelliğine de sahiptir.[Devamı...]

read more

Halkın Diliyle Yaşar Nuri

Bu eser, Türk halkının, devlet başkanından sokak satıcısına kadar geniş bir yelpazede sevilip hürmet edilen bir bilim ve düşünce adamına yazdığı açık mektuplardan seçilmiş ilginç, tarihî ve sarsıcı mektuplardan oluşmaktadır. Yaşar Nuri Öztürk’ün ekolleşmiş düşüncelerinin de bir serüveni sayılabilecek olan[Devamı...]

read more

Halkın Şiirlerinde Yaşar Nuri

Bu eser, halkın, bir bilim ve düşünce adamı olan Yaşar Nuri Öztürk’e, içinden geldiği gibi bakışını, duygularını, sevgi ve saygısını dile getirdiği seçme şiirlerden oluşmaktadır.[Devamı...]

read more

Halkın Yükselişi Haraketi

Siyasete Temel Bakış Açıları[Devamı...]

read more

Kur’an’ın Öğrettiği Dualar

Bu eserde Kur’an-ı Kerim’de geçen dua ayetleri ve dua denince ne anlamamız gerektiği gösterilmektedir. Dua ayetlerinin orijinal Arapça metinleriyle Türkçe çevirileri birlikte verilmektedir.[Devamı...]

read more

Mevlana ve İnsan

Üç bölümden oluşan bu eserin birinci bölümünde, Mevlana’nın hayatı, kişiliği ve eserleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, İslam’ın, özellikle Kur’an ve tasavvuf düşüncesi zemininde insana bakışı ele alınmış, üçüncü bölümde ise, Rumi düşüncesinde insan, çeşitli yönlerden incelenmiştir. Eserin Nevfel Cumart tarafından[Devamı...]

read more

Kur’an-I Kerim ve Meali (Türkçe Çeviri)

350’yi aşkın baskı yapan bu eser, Kur’an’ın bugüne kadar yapılmış en poetik tercümesi sa-yılmaktadır.  Tek parantezin kullanılmadığı bu tercümede, özgün metin esas alınmış, yorum ilave edilmemiştir.[Devamı...]

read more

Kur’an Açısından Küresel Âfetler

Almanca ve İngilizce’ye de çevrilmiş bulunan bu eser, alanında bütün dünyada tek eserdir. İnsanlığın içinde kıvrandığı ağır bunalımlara Kur’an laboratuarından açık reçeteler sunan eserin, küresel düzeyde bir uyanışın öncüsü sayılacak değerde olduğunu okuyan herkes itiraf etmektedir.[Devamı...]

read more

Kuşadalı İbrahim Halvetî

Devrinde ‘Âriflerin Kutbu’ diye anılan Kuşadalı İbrahim Halvetî Türk mutasavvıfları arasın-da ayrı bir yere sahiptir. Yaşadığı devrin sosyal ve siyasal hayatı üzerinde dini-tasavvufi düşünceleriyle derin etkiler yapmış bulunan Kuşadalı, özellikle II. Mahmud devrinin, yeniçerilik ve Bektaşiliği ortadan kaldırmayı amaçlayan icraatında[Devamı...]

read more

İslam’da Büyük Günahlar

Eser, 4 kitaptan oluşmaktadır: Birinci kitapta İslam ve Günah kavramı üç bölüme ayrılarak incelenmektedir. İkinci kitapta Allah Haklarını Zedeleyen Günahlar’a yer verilmiştir. Bu kitap da üç bölümdür. Üçüncü Kitap, Kul Haklarını Zedeleyen Günahlar’ın tetkikine ayrılmış olup iki bölümdür. Son kitap[Devamı...]

read more

Ehlibeytin Annesi Hazreti Fâtıma

Bu eserde Ehlibeyt’in annesi Hz. Fâtıma, şiirsel bir üslupla 3 bölüm halinde anlatılmıştır.[Devamı...]

read more